Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
Modernismens utvikling
Produksjonsliste
Program

Modernismens utvikling

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

“Modernismens utvikling” tar for seg utviklingen i den visuelle kunsten fra modernismen til post-modernismen; fra forrige århundreskifte og tendensene fram mot vår tid. Foredraget tar utgangspunkt i visuell kunst, favner generell historie og samfunnsutvikling, og er spesielt tilrettelagt klasser på videregående trinn.


Publikum mener ofte at de ikke forstår seg på den moderne kunsten. På begynnelsen av 1900-tallet malte den spanske kunstneren Pablo Picasso såkalte kubistiske malerier, der motivene var sterkt forenklet og satt sammen av en rekke geometriske figurer. Folk forstod ikke hvilken hensikt Picasso hadde. I dagens samfunn er man bare så god som sin beste referanse, som Lady Gaga sier. Det å ha en generell forståelse av hvor ting vi omgir oss med har sitt opphav, er en viktig nøkkel til å forstå mange av samfunnets koder.

Vårt samfunn i dag er preget av visuell kommunikasjon, og det er viktig å inneha en grunnleggende form for billedforståelse.Estetisk kompetanse er samfunnsnyttig, bidrar til nytenkning og er en kilde til personlig utvikling. Dette reflekteres i Læreplanen "Faget kunst (…) står sentralt i utviklingen av allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdannelser og yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større ." (Utdanningsdirektoratet, 2006). Formålet med dette foredraget er å muliggjøre et bevisst forhold til den visuelle kunsten ved en systematisk tilnærming.
 Formidlingen består av et foredrag ledet av billedkunstner og pedagog Elisabeth Romberg.

Foredraget formidles på en måte som fremmer dialog og refleksjon hos elevene og er lagt opp slik at klassen foretar billedanalyser underveis og elevene involveres i resonnementet som presenteres.


En digital kunstutstilling supplerer og utfyller formidlingen. Det følger også et utførlig formidlingsmateriale i form et elevhefte som elevene kan beholde og notere i underveis, samt plakat.

Læreplanmål

Kunst og visuelle verkemiddel

Historie og filosofi 2

Kunst og visuelle verkemiddel

Hovedområde

Kunst- og kulturhistorie

Hovudområdet handlar om kunst og kultur i ulike epokar. Studium av korleis tankar, verdiar og idear hos mennesket til ulike tider har komme til uttrykk, inngår i hovudområdet. Det omfattar sentral kunst- og kulturhistorie fram til 1600-talet, sentrale retningar og verk innan kunsthistoria frå 1600- til 1900-talet, og vidare 1900-talet og samtida. Hovudområdet kunst- og kulturhistorie dannar utgangspunkt for eige skapande arbeid og skal fremje den enkeltes evne til å reflektere over omverda ut frå ulike perspektiv. Vidare skal det gi forståing for korleis kunst og ulike visuelle uttrykk påverkar oss, korleis dei blir skapte, analyserte og tolka.

Kunst og visuelle verkemiddel 3

Visuelle verkemiddel

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
bruke fagomgrep, reflektere over og drøfte val av visuelle verkemiddel i eigne og andre sine arbeid
drøfte estetiske og kontekstuelle sider i form- og biletuttrykk

Kunst- og kulturhistorie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

gjere greie for særtrekk ved ulike epokar og kjenne til sentrale kunstnarar frå 1900-talet og samtida
bruke fagterminologi for å analysere, samanlikne og presentere nasjonale og internasjonale verk frå kunsthistoria på 1900-talet og fram til i dag
kjenne til formspråk, symbol og materialbruk i kunst, bilete og formuttrykk frå ulike kulturar i vår tid, og gi døme på samanhengar mellom kunst, religion og politikk

Historie og filosofi 2

Mennesket i moderne tid

gjøre rede for kjennetegn ved moderne og postmoderne tenkning og finne eksempler på slik tenkning

Eksistens og mening

vurdere hva som former kollektiv identitet, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet og formidlet slik identitet

Felleskap, produksjon og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne diskutere hvordan ideologi og tenkning preger arkitektur og kunst, og vurdere hvordan dette påvirker mennesker og fellesskap diskutere hvordan uttrykks- og kommunikasjonsformer påvirket og ble påvirket av den historiske utviklingen i moderne tid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Elisabeth Romberg
  • Produsent: Elisabeth Romberg
  • I samarbeid med: Elisabeth Romberg
  • Idé/opplegg: Elisabeth Romberg

Om kunstner / utøver / gruppe

Elisabeth Romberg har amster i kunstfag og har jobbet i mange år som formidler av visuell kunst til ungdom gjennom sitt arbeid på Gateakademiet (et alternativt opplæringstilbud i praktisk estetiske fag til ungdom mellom 16-25 år) og som som formidler av Modernismens utvikling og andre produksjoner innen visuell kunst til videregående skoler gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Vest-Agder.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Illustrasjon til Modernismens utvikling
Foto: Elisabeth Romberg
Roy Lichtenstein, Brushstroke, 1965, silketrykk
Foto: Tate Collection
Elisabeth Romberg
Foto: privat
Modernismens utvikling
Foto: Elisabeth Romberg
Modernismens utvikling
Foto: Elisabeth Romberg
Modernismens utvikling
Foto: privat
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Kunst og visuelle verkemiddel
Historie og filosofi 2
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no
Kontaktperson utøver
Elisabeth Romberg, tlf, 902 07 707, E-post: eromberg@mac.com
Pressekontakt
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no 
Programlengde
2 skoletimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Fellesrom/klasserom med projector. Blending. Tilgang til internett.
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Litteratur
En digital kunstutstilling supplerer og utfyller formidlingen. Det følger også et utførlig formidlingsmateriale i form av et elevhefte som elevene kan beholde og notere i underveis, samt plakat.
Må blendes
Ja
Merknad
Opplegget gjennomføres etter avtale med Elisabeth Romberg
Foredrag som involverer elevene, fremmer dialog og refleksjon hos den enkelte. Muntlige oppgaver.
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Produsent:
Elisabeth Romberg