Tilbake
Stiftelsen Arkivet
Stiftelsen Arkivet
Statsarkivet Kristiansand/ill. fra boka
Stiftelsen Arkivet

Jakten etter jødene på Agder

Stiftelsen Arkivet har gitt ut boken Jakten etter jødene på Agder (2010, nytt opplag 2017), om jødenes ukjente historie på Sørlandet under andre verdenskrig. Med bakgrunn i dette arbeidet inviteres elevene med på jakten etter historien til jødene på Agder.

Opplegget består av introduksjon, kildearbeid i grupper og klassesamtale med refleksjon rundt etiske dilemmaer og antisemittiske holdninger. Formidleren ønsker blant annet å vise elevene

 • hvilke kilder vi har til kunnskap om fortiden, og hvordan vi kan bruke kildene
 • hvordan “den lille historien” og “den store historien” henger sammen 
 • hvordan enkeltmenneskers handlinger kan ha stor betydning, både på godt og vondt

Elevene møter Georg Kristoffer Berg Fjalsett, lektor og historiker, formidler ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Mer om innholdet:

Del 1: Introduksjon
Opplegget innledes med det store bildet: tanker som lå til grunn for antisemittisme og rasistisk tankegang i Europa før andre verdenskrig, jødenes vei til Norge fra andre halvdel av 1800-tallet og refleksjoner rundt innholdet i begrepet «holocaust». Dette gir elevene nødvendig forståelse av den internasjonale jødeforfølgelsen under andre verdenskrig fra et fugleperspektiv. Deretter gjøres dette om til en lokal historie om Sørlandet når elevene får høre om hvordan forskerne jobbet med å finne fram til kunnskapen om jøder under andre verdenskrig her i landsdelen. Man får da innblikk i en annen jakt- nemlig jakten på kildene. Så får elevene lære om-, eller friske opp, hvordan man klassifiserer, kritiserer og bruker primær- og sekundærkilder.

Del 2: Kildearbeid
Elevene får utdelt et variert utvalg av kildemateriale (primærkilder som brev, statistikk, bilder) og utdrag av sekundærlitteratur. Disse handler om enkeltpersoner som levde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig. Ved hjelp av kildematerialet skal elevene finne ut hvem disse enkeltpersonene var, og hva som skjedde med dem under krigen. På denne måten “jakter” elevene på den ukjente historien til jødene på Agder, slik historikeren gjør. I denne delen vil elevene for økta få disponere hvert sitt eksemplar av boka fra et klassesett som medbringes. Elevene blir utfordret til å se hvordan historikere, forfatterne av boka, har tolket primærkildene de selv jobber med. Dermed øves ikke elevene bare i sin egen kildekritikk, men også i å se hvordan primærkildene har blitt tolket av andre.

Del 3: Klassesamtale
I den påfølgende klassesamtalen vil tre momenter stå sentralt:

 1. Kildebruk og kildekritikk: Hvordan brukte elevene kildene til å øke sin kunnskap om jødene på Agder under andre verdenskrig? Hvilke kildekritiske spørsmål må en stille til materialet? Hvordan arbeidet forfatterne med materialet de fikk, og hvilke utfordringer møtte de på underveis?
 2. Realhistorisk kunnskap og refleksjon: Hvor mange jøder bodde på Agder på 1930-tallet og under andre verdenskrig? Hvordan påvirket det som skjedde i Europa jødene på Agder? Hvordan gikk det med de ulike enkeltmenneskene? Var Holocaust noe som skjedde også på Agder?
 3. Refleksjon rundt etiske dilemmaer knyttet til de valgene mennesker gjør, samt om holdninger til andre mennesker i form av “frykten for det ukjente” samt antisemittisme og rasisme.

MÅL:

 • Å få innsikt i arbeidet som historiker. Hvilke kilder har vi til kunnskap om fortiden, og hvordan bruke disse?
 • Bli kjent med jødenes historie på Agder under andre verdenskrig, samt se disse i lys av jødenes skjebne i Norge og Europa i under andre verdenskrig. Se forbindelser mellom “den lille historien” og “den store historien”. 
 • Å få innsikt i hvordan enkeltmenneskers handlinger kan ha stor betydning, både på godt og vondt.
 • Reflektere rundt antisemittiske holdninger i et lengre perspektiv.

Lærerveiledning

Forberedelser?

Skoleturneen legges av kapasitetshensyn til høstsemesteret. VG3 historie har ennå ikke behandlet tematikken andre verdenskrig og Holocaust på dette tidspunktet, men erfaringene tilsier at dette er uproblematisk av to grunner:

 • Kildearbeidet står på egne ben
 • Innføring i historisk bakgrunn innledningsvis i opplegget er tilstrekkelig til at kildearbeidet settes inn i sin nødvendige historiske kontekst. Tematikken er også noe elevene stort sett er kjent med fra tidligere skolegang/ film/ markering av Holocaustdagen etc.

Det er derfor ikke nødvendig med annet forarbeid enn informasjon om hva opplegget består i. Imidlertid kan det være en god forberedelse til opplegget om elevene inviteres til en “tavlestorm” om andre verdenskrig og Holocaust i historietimen før “Jakten etter jødene kommer til skolen”, for å aktivisere sine forkunnskaper.

Læreplanmål

Stikkord: Historieforståelse og metoder, politiske ideologier, 2. verdenskrig og holocaust 

Forankring til læreplanen i historie, elever i VG3

Formål
Faget skal fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk materiale og annen informasjon.

Grunnleggende ferdigheter.
Å uttrykke seg muntlig og skriftlig i historie innebærer (...) å kunne reflektere over meningsinnhold i tekster, bilder og film, og å kunne gjøre rede for og sammenligne synspunkter i kilder og historisk litteratur.

Å kunne lese (...) Å lese og tolke historisk materiale av ulik art, av ulikt opphav og fra ulike historiske perioder er sentralt. Dette innebærer å lese og tolke bilder, film, historiske kart og annet grafisk materiale, gjenstander og skriftlige kilder.

Kompetansemål etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder Beskrivelse av hovedområde
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
- presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
- drøfte virkninger [verdenskrigene] fikk for Norden og det internasjonale samfunn
- vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

Samfunn og mennesker i tid

Beskrivelse av hovedområde:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn         

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 • Kunstnere/grupper: Stiftelsen Arkivet
 • Produsent: Stiftelsen Arkivet

Om kunstner / utøver / gruppe

Georg Kristoffer Berg Fjalsett, lektor og historiker, ansatt som formidler ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

Publikumskommentarer