Tilbake
K. Jonas Nordby
K. Jonas Nordby
Thore Bakk, Follo Museum
K. Jonas Nordby
K. Jonas Nordby
K. Jonas Nordby
K. Jonas Nordby

Runer - stemmer fra fortiden

I historiebøkene leser vi om vikinger – gjennom runene får vi dem direkte i tale.

Runolog Jonas Nordby fra Follo museum innleder besøket med et profesjonelt, multimedialt foredrag, før han leder elevene gjennom en workshop der de selv får lese og tolke autentiske runeinnskrifter.

Runer var den viktigste skriftlige ytringsformen i Skandinavia fra romertida til middelalderen. Gjennom studier av runer kan man «smuglytte» til tanker og forestillinger hos mennesker fra en svunnen fortid.

Forestillingen viser hvilken anvendelse mennesker har hatt av runeskrift i et historisk og tverrkulturelt perspektiv. Den avdekker at mennesker før hadde mange av de samme ytringsbehovene som vi har i dag, og at innføring av skrift var en av de mest dramatiske kulturhoppene i samfunnsutviklingen. Videre fokuseres det på at det førkristne norske samfunnet ikke eksisterte i et vakuum, men i høyeste grad var påvirket av strømninger utenfra. Kulturelementer som vi forbinder med det særnorske/særnordiske har sine røtter i en felles kulturarv, som vi deler med større deler av verden.

«Kulturelementer som vi forbinder med det særnorske har sine røtter i en felles kulturarv, en arv vi deler med større deler av verden.» (K. Jonas Nordby)

Dette tilbudet supplerer norskfaget med runer, eldre norsk språkhistorie og den eldste litteraturen vår. Forestillingen har overføringsverdi til fagområder som samfunnsfag, historie og estetiske fag. Forhåpentlig gjør forestillingen elevene bevisste på hvilken rolle skriften spiller i dagens samfunn og hvordan de selv bruker skrift.

Læreplanmål

Tilbudet passer med læreplanmål i historie og norsk, og kan også brukes på vg1 Design og arkitektur.

Eleven skal kunne

gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater (historie)
identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger (historie)
bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk (norsk)
tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)

gjere greie for materialbruk, formspråk og funksjon i formkultur frå ulike samfunn og kulturar og setje det inn i ein kulturell samanheng (vg1 design og arkitektur)

kjenne til særtrekk og visuelle verkemiddel i vestleg kunst før 1600 (ny læreplan i kunst og visuelle verkemiddel vg1)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: K. Jonas Nordby
  • Idé/opplegg: Produsert av runolog K. Jonas Nordby i samarbeid med Bjørn Kristiansen, DKS Akershus. Innholdet er tilpasset til Agder.

Om kunstner / utøver / gruppe

K. Jonas Nordby er runolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt ved Follo museum, Museene i Akershus.

Publikumskommentarer